برنامه ریزی ابزاری در حال پیشرفت است که در مدیریت منابع انسانی برای تخصیص پرسنل خاص به ساعات ، روزها یا شیفت های خاص و در یک واحد یا منطقه خاص استفاده می شود.  برنامه ریزی یک مدت زمان مشخص را در بر می گیرد . در مجموع برنامه ریزی به معنای تقسیم واقع بینانه ساعات کاری تخصیص یافته با توجه به برنامه کارکنان و نحوه اختلاط آنهاست. برنامه ریزی شخصی، برنامه پرستارانی است که در یک واحد کاری با هم مشغول به فعالیت هستند تا برنامه ریزی خود را برای زمان های حضور در بخش نسبت به برنامه ارائه شده توسط مدیریت بخش تنظیم کنند.

 اختلاط کارکنان به عنوان سطوح مهارت های افراد جهت ارائه خدمات مورد نیاز تعریف می شود. اختلاط کارکنان شامل پرستاران کارشناس، کارشناس ارشد، بهیاران و پرسنل کمکی فاقد مدرک  است.

منابع پرستاری به مفهوم تعداد و نوع کارکنان طراحی شده برای ارائه کردن خدمات پرستاری به متقاضیان می باشد. راههای زیادی برای تقسیم منابع داخل یک سازمان موجود است.

میزان کار به عنوان حجم کار هر واحد یا تشکیلات تعریف می شود.  میزان کار پرستاران در واقع میزان نیاز متقاضیان به خدمات پرستاری است یعنی منابع پرستاری مورد نیاز جهت ارائه خدمات پرستاری بر اشخاص یا گروههای واجد شرایط.

گرداننده واقعی مدیریت منابع پرستاری تقاضای بیمار جهت مراقبت است. مدیریت منابع انسانی در عمل مدیریت پرستارانی است که از بیماران و خانواده ها مراقبت می کنند.

 میزان کار پرستاری، اندازه گیری فعالیت شغلی پرستاری و میزان وابستگی بیماران به خدمات پرستاری است. خدمات پرستاری چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. بخشی از میزان کار پرستاری هستند.

- برنامه ریزی کار روزانه، طرحی کوتاه مدت برای مدیریت منابع انسانی است. این طرح، منابع انسانی مورد نیاز یک بخش را تعیین می کند. تعداد شیفت های هر روز باید محاسبه شوند و این اطلاعات بدست آمده باید در مکانهای خاص مورد نیاز جایگزین شوند.

وقتیکه حداقل یا متوسط تعداد نیازهای پرسنل برای حل نیازهای بیماران مشخص شد، برنامه‌ریزی پرسنل به دنبال آن مشخص می‌شود. این کار به آن اندازه که به نظر می‌رسد ساده نیست چون زمانهای آخر هفته و تعطیلات باضافه ی زمانهای بیماری و مسافرت نیز در برنامه‌ی روزانه باید قرار داده شود. هر واحد زمانی برای حفظ نظم و زیبایی مورد نیاز ایجاد خط مشی ها و سیاست های برنامه ریزی شده است.برنامه پس از تنظیم، منطبق بر سیاست ها تغییر می کند. 
+ نوشته شده توسط آسیه درویش در سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ و ساعت 14:15 |